Skip to Content

Adm. direktør 2017

Adm. dir. Åsne Havnelid med slalombakke i bakgrunn
Foto: Fredrik Hagen

Adm. dir. Åsne Havnelid har sine idrettslige røtter i alpinbakken. Først som utøver, deretter mange år som trener. Erfaringen gir seg utslag i at tippesjefen alltid kjører i bakken uten staver. Ingen alpintrener bruker staver, sier Åsne. En alpintrener bærer staur, drill og annet utstyr. Staver er bare i veien.

Åsnes Havnelids hjemmeklubb var som norske klubber flest – ildsjeler med dugnadslyst, vaffelrøre og et brennende engasjement for å skape noe meningsfylt for ungene i nærmiljøet. Nøyaktig slik som i Lierberget, der ungene i alpingruppa i Vang Skiløperforening boltrer seg på trening. Det er på arenaer som dette at Åsne fikk frivillighet inn med morsmelka og det er denne bakgrunnen som gir henne den grundige forståelsen for hvor avgjørende finansiering er for å støtte opp under ildsjelenes utrettelige arbeid. Som Norsk Tippings administrerende direktør forstår hun de forventningene frivilligheten har til det viktige bidraget som spillemidlene representerer. Likevel er det et annet hensyn som er enda viktigere.

Fornyet mandat

Hovedmålet for pengespillpolitikken er å forebygge pengespillproblemer, og enerettsmodellen er det beste virkemiddelet for å oppnå målet. Dette var den tydelige beskjeden fra Stortinget da Regjeringens stortingsmelding om pengespill ble behandlet våren 2017.

Regjering og storting fastslo samtidig en viktig forutsetning for at enerettsmodellen skal fungere: De lovlige aktørene, som Norsk Rikstoto og Norsk Tipping, må makte å samle oppslutning fra en stor del av spillkundene, i stadig hardere konkurranse med spillselskaper uten lisens til å drive i Norge.

Dette er mandatet – oppdraget – vi i Norsk Tipping legger til grunn for hvordan vi innretter virksomheten vår, og det har vært styrende for viktige valg vi har gjort i 2017.

Smidig styring

Stortinget sier tydelig at det er forebygging som er det førende hensynet i spillpolitikken – viktigere enn overskuddet. Når vi har jobbet med strategiene våre i 2017, er dette den tydeligste føringen: Vi må ha enda større ambisjoner i arbeidet med forebygging og ansvarlighet. Samtidig må vi sørge for å holde tritt med kundenes krav – vi må levere hverdagsspenning og spillmoro på et enda høyere nivå for fortsatt å være på radaren hos de som spiller.

Høyere tempo, økt konkurranse og teknologiske fremskritt krever raskere takt i utvikling av tjenester og produkter, slik at vi kan møte kundens forventninger. Det krever nye metoder for innovasjon og utvikling, og det krever en annen og mer fleksibel måte å lede på. Emneknaggen er «smidig virksomhetsstyring», og innholdet er økt fleksibilitet, rullerende handlingsplaner og bedre evne til å snu oss rundt og agere på endrede forutsetninger.

Utvikler organisasjonen

Med samme formål har vi satt i gang en grundig prosess for å skru sammen organisasjonen vår på en enda bedre måte, slik at den er i stand til å levere på høyere krav. Prosessen har vært grundig og alle har fått si sin mening om hvor skoen trykker og hva som må til. Hele huset er involvert i oppgaven på ett eller annet nivå, og utpå våren 2018 vil vi ha en ny modell klar for iverksetting. I bunnen ligger selskapets verdier, utarbeidet i en internprosess med stort engasjement og bred involvering. Dyktig, Raus, Ambisiøs, Uredd og Magisk – eller DRAUM, som intitialordet blir – er verdiplattformen som kulturen skal videreutvikles på.

Samfunnsoppdraget

Nok en gang kan Norsk Tipping overlevere et rekordstort overskudd til samfunnsnyttige formål. Over 5,2 milliarder kroner settes i arbeid i fellesskapets tjeneste over hele landet. Pengene er en katalysator for frivillig arbeid innenfor idrett, kultur, beredskap, bedre helse og annet humanitært arbeid. Av dette er over 450 millioner kroner fordelt av spillerne selv gjennom Grasrotandelen, til lokale formål som den enkelte spiller selv brenner for.  

Overskuddet er en god pekepinn på at vi leverer på en viktig dimensjon i samfunnsoppdraget: Attraktivitet. Vi lykkes godt med å samle spillerne om det regulerte, lovlige tilbudet. Gjennom året 2017 har selskapet fått over 82 000 nye kunder, og nesten en halv million av kundene våre er under 40 år. Ved utgangen av 2017 hadde Norsk Tipping over 1 960 000 kunder, en liten vekst fra året før.

De gode tallene må ikke få oss til å glemme en sentral utfordring fremover: Å sørge for at den yngre delen av spillerne velger Norsk Tippings produkter dersom de velger å bruke noen kroner på spill. I tillegg til kunnskap om selskapets oppdrag og tillit til det vi gjør, kreves produkter og tjenester som svarer på yngre voksnes krav til underholdning. Kort sagt: Norsk Tipping må være, og bli oppfattet som, et relevant og moderne spillselskap, også for yngre spillere.

Den digitale utviklingen har fortsatt i 2017, og rundt 50 prosent av omsetningen kommer nå via digitale kanaler. Mobilen er ikke uventet den kanalen som vokser mest, men vi skal også notere oss at store deler av kundemassen fortsatt setter pris på å kunne levere kupongen sin over disken hos kommisjonæren - gjerne med et ønske om lykke til og en hyggelig kommentar på kjøpet. Kommisjonærene er en uvurderlig partner for Norsk Tipping, og de har sin del av æren for selskapets suksess. På tross av økende digitalisering, representerer varehandelen inntekter i milliardklassen i mange år fremover.

Store potter fenger kunden

Den fire år gamle premierekorden i Norsk Tipping ble slått grundig i 2017. En heldig mann vant svimlende 441 millioner kroner i Eurojackpot i august. Tre måneder senere vant en kvinne cirka 100 millioner kroner mindre, denne gang i Vikinglotto. Spillet om de store pottene fenger kundene, og interessen dette skaper demonstrerer den gode effekten lotterier har på å samle kundene rundt spill som i liten grad er kilde til spilleproblemer. Sterke og samlende lotterier har en god kanaliseringseffekt. Det å bevare og fornye attraktiviteten til eksisterende produkter og finne frem til fremtidens spill, er en oppgave vi skal se enda nærmere på. Internasjonalt samarbeid kan være en av nøklene til å finne frem til det nye store. Derfor vil vi engasjere oss sterkere i internasjonalt innovasjonsarbeid fremover.

Forebygging

Det aller viktigste er at vi har god kontroll på omfanget av de problematiske sidene ved pengespill. Tallene fra Playscan, verktøyet vi bruker for å måle endringer i kundenes spilleatferd, forteller at vi lykkes med balansegangen vår, selv i et rekordår. Også statistikk fra Hjelpelinjen underbygger det. Et verdensledende rammeverk for ansvarlig spill sørger for at vi mestrer balansegangen mellom attraktivt tilbud og forebygging, mellom kommersiell suksess og forbrukerbeskyttelse.

Det betyr ikke at vi er i mål, snarere tvert imot. Høyere ambisjoner på området ansvarlig spill gir oss liten tid til hvile. Kunnskapen vi har om kundenes spillevaner gir oss enda større muligheter, men også større ansvar - kunnskap forplikter.

Omdømmet

Noe av det som gleder meg mest, er at Norsk Tipping nyter høy tillit i befolkningen. I 2017 havnet selskapet på 5. plass i TNS Gallups store omdømmeundersøkelse.

Tillit og godt omdømme er en forutsetning for å lykkes, både med det rent kommersielle og med å beholde legitimitet og forståelse for den rollen vi spiller på vegne av det norske folk. Godt omdømme må vi gjøre oss fortjent til hver eneste dag. Kravene våre omgivelser setter til oss blir stadig høyere, og det er lett å trå feil.

Først og fremst må vi ha orden i eget hus. Høy integritet rundt trekninger og premieutbetaling er nødvendig for å fortjene publikums tillit. Stabil og sikker teknisk drift, som i 2017 sikret oss over 99 prosent oppetid, bidrar til det samme. Dokumentert effektiv drift som sikrer at mest mulig av inntektene havner hos overskuddsmottakerne, er en forutsetning. I 2017 har vi senket kostnadsandelen ytterligere.

Ettersyn

Det er viktig at samfunnet kan se Norsk Tipping i kortene og etterprøve jobben vi gjør. Nettopp derfor fører Lotteritilsynet nøye tilsyn med oss og hvordan vi løser oppdraget vårt. Sikkerhet, markedsføring, trekninger og arbeid med ansvarlighet, er områder der tilsynet gjennomfører jevnlig revisjon. Bemerkningene og avvikene er få.

Etter revisjonen i 2017 påpekte tilsynet at vi har en utfordring med at spillerkort lånes ut til spillere som har nådd sine maksgrenser. Slik ulovlig virksomhet, enten den foregår i regi av uansvarlige kommisjonærer eller private, undergraver systemet som skal sikre ansvarlighet og forebygging. Vi ser alvorlig på fenomenet og arbeider med tiltak som skal avdekke og forhindre denne praksisen.  

Samfunnsansvar

Forebygging av spilleproblemer er selve kjernen i det vi ser på som vårt samfunnsansvar. Men arbeid med samfunnsansvar går lenger enn det, og forventningene både fra eier og fra samfunnet generelt, øker. I 2017 har vi spisset og tydeliggjort hva vi mener er de viktigste områdene vi må arbeide med for å redusere fotavtrykket vårt. Vi ønsker også, i større grad enn før, å benytte vår posisjon til å løfte frem andre områder der det er en vei å gå. Vi har kraft og makt til å ta i et ekstra tak.  

Jenter og gutter skal ha like muligheter, også i idrett. Dette er en selvfølgelighet som i praksis viser seg ikke alltid å stemme. I vårt arbeid med samfunnsansvar er nettopp likestilling og mangfold ett av sju fokusområder vi har valgt å arbeide med – et område som for øvrig også er å finne blant FNs 17 mål for bærekraftig utvikling. Norsk Tipping kan bidra positivt, og i 2017 rettet vi søkelyset spesielt mot at jenter som spiller fotball må få de samme muligheter og tilgang til ressurser som gutter. Gode diskusjoner fulgte, og vi satte penger bak ordene ved å inngå sponsorsamarbeid med Serieforeningen for kvinnefotball. Jeg gleder meg til å se hvilke resultater vi kan være med og skape!

De andre områdene vi har pekt spesielt på, er menneskerettigheter, miljø, forretningsetikk, antikorrupsjon og arbeidsmiljø og helse. Spesielt er området helse tett knyttet til den viktigste delen av vårt samfunnsoppdrag, altså forebygging av pengespillproblemer. I tillegg går store deler av vårt overskudd til arbeid for bedre helse, enten gjennom idretten eller gjennom stiftelser og organisasjoner som arbeider med forebygging, rehabilitering, beredskap eller behandling. Vår strategiske ambisjon om å være enda viktigere for samfunnet er direkte knyttet til arbeidet med samfunnsansvar – godt og målrettet arbeid med samfunnsansvar bidrar til å nå ambisjonen.  

Flere aktører

I 2017 har det kommet flere lovlige pengespillaktører på banen, siden flere av de nye lotteriene som fikk lisens i 2016, nå er i ferd med å starte opp. Lotteriene skal ha sin plass på det såkalte restmarkedet, men altså uten å utfordre enerettsmodellen. Det blir spennende å følge med på om de lykkes. Konkurrentene fra den uregulerte delen av bransjen hviler heller ikke, og utfordrer Norsk Tippings posisjon målrettet og pågående. Digitaliseringen i samfunnet generelt og i spillbransjen spesielt, fortsetter i samme høye tempo, og stiller oss overfor forutsetninger og vilkår som stadig endrer seg.

På tross av økende konkurranse både fra regulerte og uregulerte aktører, mener jeg norske myndigheter har alle muligheter til å regulere pengespillmarkedet på en måte som gjør at man beholder kontroll og dermed innfrir formålet om en ansvarlig pengespillpolitikk.

Vi skal i hvert fall gjøre vårt beste for å løse oppgavene vi har. Jeg er trygg på at tiltakene vi har gjort med organisasjonen, med ledelsesprinsippene, med strategiarbeidet og med produktutviklingen, skal sette oss i stand til å levere minst like bra på samfunnsoppdraget i tiden som kommer som i året vi har lagt bak oss.

Les mer i rapporten

Grasrothistorier

Vi skal begeistre enda flere og skape glede og underholdning med et attraktivt spilltilbud.

Back to top
X
Skriv ut