Skip to Content

Årsregnskap

Resultatregnskap

Resultatregnskap 2018
Beløp i mill. krNote20172016
Driftsinntekter
Spillinntekter      134 91632 029
Andre driftsinntekter610
Sum driftsinntekter34 92232 039
Driftskostnader
Premieandeler27 08124 349
Spillprovisjoner761828
Lønns- og personalkostnader2399383
Avskrivninger og nedskrivninger5208234
Andre driftskostnader 2, 31 2511 262
Sum driftskostnader29 70027 056
Driftsresultat5 2224 983
Finansinntekter43440
Finanskostnader4621
Årsresultat135 2515 002
Disponering av årsresultatet:
Tippenøkkelen4 7154 336
Grasrotandelen455447
Bingoentreprenørenes overskuddsformål6663
Tiltak mot spilleavhengighet156
Overført til annen egenkapital0150
Sum disponert5 2515 002

Balanse

Eiendeler

Årsregnskap 2018 - Balanse - Eiendeler
Beløp i mill. krNote20172016
EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler5153186
Sum immaterielle eiendeler153186
Varige driftsmidler
Kunst511
Tomter, bygninger og annen fast eiendom5215233
Kjøretøyer, maskiner, inventar og utstyr5267369
Sum varige driftsmidler482603
Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskaper611
Investering i tilknyttede selskaper63232
Andre langsiktige fordringer84631
Sum finansielle anleggsmidler7964
Sum anleggsmidler715853
Omløpsmidler
Varer900
Fordringer
Kommisjonærfordringer1082100
Andre fordringer1184101
Sum fordringer166201
Bankinnskudd, kontanter og lignende175 4564 899
Sum omløpsmidler5 6225 101
SUM EIENDELER6 3365 954

Egenkapital og gjeld

 

Årsregnskap 2018 - Balanse - Egenkapital og gjeld
Beløp i mill. krNote20172016
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital120,20,2
Sum innskutt egenkapital0,20,2
Opptjent egenkapital
Bundet egenkapitalfond13150150
Investeringsfond1399
Annen egenkapital13205205
Sum opptjent egenkapital364364
Sum egenkapital364364
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser16141109
Sum avsetning for forpliktelser141109
Sum langsiktig gjeld141109
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld7125165
Premieforpliktelser151129
Forskuddsbetalt innsatsbeløp183171
Skyldige offentlige avgifter3031
Annen kortsiktig gjeld14708673
Restoverskudd til utbetaling154 6344 312
Sum kortsiktig gjeld5 8315 481
Sum gjeld5 9725 589
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 3365 954

Linda Bernander Silseth

Styrets leder

Per Olav Monseth

David Hansen

Anne Lise Meyer

Bjørn Vidar Mathisen

Hege Andersen

Kari Skeidsvoll Moe

Andreas Egge Torsheim

Åsne Havnelid

Administrerende direktør

Kontantstrømoppstilling

Årsregnskap 2018 - Kontantstrømoppstilling
Beløp i mill. krnoter20172016
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad5 2515 002
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler500
Ordinære avskrivinger5208234
Nedskrivning anleggsmidler500
Endring i kommisjonærfordringer101821
Endring i leverandørgjeld-4157
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger163321
Endring i andre tidsavgrensningsposter118688
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter5 5555 424
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler10
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler5-55-198
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-54-198
Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
Utbetaling til overskuddsformål-4 945-4 363
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-4 945-4 363
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter557862
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse4 8994 037
BEHOLDNING AV KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER VED PERIODENS SLUTT5 4564 899
Back to top
X
Skriv ut