Skip to Content

GRI-index

Strategi og analyse

GRI-indikator

Beskrivelse

Norsk Tippings rapportering

Utelatelser

G4-1

En uttalelse fra organisasjonens øverste beslutningstaker

Adm. direktør

 

 

Organisasjonsprofil

GRI-indikator

Beskrivelse

Norsk Tippings rapportering

Utelatelser

G4-3

Organisasjonens navn

Norsk Tipping

 

G4-4

De viktigste merkevarene, produktene og/eller tjenestene

Våre spill

 

G4-5

Lokalisering av organisasjonens hovedkontor

Hamar, Norge

 

G4-6

Antall land organisasjonen er virksom i

Norge

 

G4-7

Eierskap og juridisk selskapsform

Årsberetning fra styret

 

G4-8

Beskrivelse av de markedene organisasjonen opererer i (fordelt på geografi, næringssektorer og type kunder/mottakere)

Spillmarkedet, Statistikk

 

G4-9

Den rapporterende organisasjonens størrelse

Nøkkeltall, Våre spill, Årsregnskap

 

G4-10

Antall ansatte ift arbeidskontrakt og kjønn. Antall fast ansatte ift. type ansettelse og kjønn. Antall ansatte per region og kjønn.

Statistikk (Medarbeidere)

 

G4-11

Prosent medarbeidere som er dekket av kollektiv forhandlingsavtale

Ca. 61 prosent

 

G4-12

Beskrivelse av selskapets leverandørkjede

Ansvarlig (Menneskerettigheter)

 

G4-13

Vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder størrelse, struktur eller eierskap

Årsberetning fra styret

 

G4-14

Hvorvidt og hvordan føre-var-prinsippet er ivaretatt av organisasjonen.

Ansvarlig

 

G4-15

Eksternt utarbeidede økonomiske, miljø- og samfunnsrelaterte erklæringer, prinsipper og initiativer som organisasjonen har underskrevet eller bifaller.

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

 

G4-16

Medlemskap nasjonalt eller internasjonalt der organisasjonen har en rolle i styrende enhet eller deltar i prosjekter eller komiteer.

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

 

 

 

 

Vesentlige aspekter og avgrensninger for rapporteringen

GRI-indikator

Beskrivelse

Norsk Tippings rapportering

Utelatelser

G4-17

Oversikt over alle enhetene som omfattes av organisasjonens årsregnskap eller tilsvarende dokumenter

Noter (Regnskapsprinsipper)

 

G4-18

Prosess som er gjennomført for å definere rapportens innhold og avgrensninger.

Ansvarlig (En ansvarlig virksomhet)

 

G4-19

Oversikt over alle vesentlige områder som er identifisert i prosessen for å avgrense rapportens innhold

Ansvarlig (En ansvarlig virksomhet)

 

G4-20

Omfang og betydning av alle vesentlige områder i organisasjonen

Ansvarlig (En ansvarlig virksomhet)

 

G4-21

Omfang og betydning av vesentlig områder utenfor organisasjonen

Ansvarlig (En ansvarlig virksomhet)

 

G4-22

Effekt av endringer i opplysninger fra tidligere rapportering

Klimaregnskapene for 2016 og 2017 er ikke sammenlignbare grunnet overgang til ny beregningsmodell knyttet til sertifisering som Miljøfyrtårn.

 

G4-23

Vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder avgrensinger og vesentlig omfang

G4-EN23 ansett som ikke vesentlig og utelatt f.o.m. 2017

 

 

 

 

 

Interessentdialog

GRI-indikator

Beskrivelse

Norsk Tippings rapportering

Utelatelser

G4-24

Interessentgrupper som organisasjonen er i dialog med

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

 

G4-25

Hvordan organisasjonen velger relevante interessenter

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

 

G4-26

Tilnærming til interessentsamarbeid, inkludert hvor ofte interessentene involveres fordelt på type og interessentgruppe.

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

 

G4-27

Viktige temaer og spørsmål som er blitt tatt opp gjennom dialog med interessenter, inkludert Norsk Tippings respons.

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

 

Om rapporten

GRI-indikator

Beskrivelse

Norsk Tippings rapportering

Utelatelser

G4-28

Rapporteringsperiode

2017

 

G4-29

Dato for utgivelse av forrige rapport

Årsrapport 2016

 

G4-30

Rapporteringsfrekvens

Årlig

 

G4-31

Kontaktperson for spørsmål vedrørende rapporten eller innholdet

silje-bye.vangen@norsk-tipping.no

 

G4-32

Rapporteringsnivå og GRI-indeks for valgt rapporteringsnivå

GRI G4 Core

 

G4-33

Retningslinjer og gjeldende praksis for ekstern verifikasjon av rapporteringen.

Ikke eksternt verifisert

 

Styringsstruktur

GRI-indikator

Beskrivelse

Norsk Tippings rapportering

Utelatelser

G4-34

Organisasjonens styringsstruktur, herunder øverste myndighet og komiteer som er ansvarlige for beslutninger på økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige temaer

Eierstyring og selskapsledelse

 

Forretningsetikk

GRI-indikator

Beskrivelse

Norsk Tippings rapportering

Utelatelser

G4-56

Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd.

Eierstyring og selskapsledelse

 

Økonomi

GRI-indikator

Beskrivelse

Norsk Tippings rapportering

Utelatelser

G4-EC1

Direkte økonomisk verdiskaping og distribusjon

Overskudd

 

 

 

Miljø

GRI-indikator

Beskrivelse

Norsk Tippings rapportering

Utelatelser

Klima

 

 

 

G4-EN15

Direkte klimagassutslipp (scope 1)

Statistikk (Klimautslipp)

 

G4-EN16

Energi indirekte klimagassutslipp (scope 2)

Statistikk (Klimautslipp)

 

G4-EN17

Andre indirekte klimagassutslipp (scope 3)

Statistikk (Klimautslipp)

 

 

 

Medarbeidere

GRI-indikator

Beskrivelse

Norsk Tippings rapportering

Utelatelser

Sysselsetting

 

 

 

G4-LA1

Totalt antall nyansatte og turnover etter aldersgruppe, kjønn og region.

Statistikk (Medarbeidere)

 

Arbeidsmiljø og sikkerhet

 

 

 

G4-LA6

Omfanget av skader, yrkesrelaterte sykdommer, sykefravær og samlet antall arbeidsrelaterte dødsfall, etter region og kjønn.

Medarbeidere

Av hensyn til personvern er ikke antall skader fordelt på kjønn, og type skader er ikke rapportert.

Mangfold og likestilling

 

 

 

G4-LA12

Sammensetning av styrende organer og oversikt over ansatte fordelt på kjønn, aldersgruppe, minoritetstilhørighet og andre indikatorer på mangfold.

Medarbeidere, Styret, Statistikk (Medarbeidere)

 

Lik godtgjørelse til kvinner og menn

 

 

 

G4-LA13

Forhold mellom grunnlønn og godtgjørelse av kvinner i forhold til menn etter stillingskategori, hensyntatt lokasjonsstørrelse.

Medarbeidere, Statistikk (Medarbeidere)

 

Samfunnsoppdrag

GRI-indikator

Beskrivelse

Norsk Tippings rapportering

Utelatelser

Anti-korrupsjon

 

 

 

G4-SO3

Antall og prosentandel av driftsoperasjoner vurdert med hensyn til anti-korrupsjon og vesentlige identifiserte risikoer

Ansvarlig (Antikorrupsjon)

 

G4-SO4

Kommunikasjon og opplæring I retningslinjer og prosedyrer for anti-korrupsjon

Medarbeidere

 

G4-SO5

Antall tilfeller av korrupsjon og tiltak

Ingen tilfeller

 

Konkurranseatferd

 

 

 

G4-SO7

Antall rettslige skritt mot organisasjonen på grunn av konkurransehemmende atferd, kartell- og monopolvirksomhet, samt opplysninger om utfallet av sakene.

Ingen tilfeller

 

Compliance

 

 

 

G4-SO8

Sanksjoner som følge av brudd på lover og regler om konkurransehemmende oppførsel

Ingen tilfeller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkter

GRI-indikator

Beskrivelse

Norsk Tippings rapportering

Utelatelser

Kunders helse og sikkerhet

 

 

 

G4-PR1

Andel av betydelige produkt- og tjenestekategorier som vurderes for forbedring av helse- og sikkerhetsaspekter

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

 

G4-PR2

Totalt antall tilfeller av manglende overholdelse av forskrifter og frivillige retningslinjer for helse- og sikkerhetseffekter av produkter og tjenester i løpet av sin livssyklus, etter type utfall

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

 

Produkt- og tjenestemerking

 

 

 

G4-PR3

Type produkt og tjenesteinformasjon som kreves av organisasjonens rutiner for produkt- og tjenesteinformasjon og merking, og prosentandel av produkt- og tjenestekategorier underlagt slike informasjonskrav

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

 

G4-PR4

Totalt antall tilfeller av manglende overholdelse av forskrifter og frivillige retningslinjer for produkt- og tjenesteinformasjon og merking, etter type utfall

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

 

G4-PR5

Resultater fra undersøkelser om kundetilfredshet

Attraktiv

 

Kommunikasjon og markedsføring

 

 

 

G4-PR6

Salg av forbudte eller omstridte produkter

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

 

G4-PR7

Totalt antall tilfeller av brudd på regler og frivillige retningslinjer for markedsføring, inkludert reklame, markedsføring og sponsing, etter type utfall

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

 

Personvern

 

 

 

G4-PR8

Totalt antall dokumenterte klager angående brudd på kundenes personvern og tap av kundedata

Ingen tilfeller

 

Compliance produktansvar

 

 

 

G4-PR9

Pengeverdi på bøter for brudd på lover og forskrifter som gjelder framstilling og bruk av produkter og tjenester.

0

 

 

 

Norsk Tippings egne indikatorer

 

 

Indikator

Beskrivelse

Norsk Tippings rapportering

Utelatelser

1

Henvendelser til Hjelpelinjen

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet), Statistikk (Tall fra Hjelpelinjen)

 

2

Playscan-index (grønne, gule og røde spillere andel i %)

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

 

3

Andel grønne, gule og røde spillere (totalt) - kategorier

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

 

4

Bidrag til forskning

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

 

 

 

 

 

Back to top
X
Skriv ut