Skip to Content

Spillmarkedet

Vekst i det norske pengespillmarkedet

Det norske pengespillmarkedet økte med anslagsvis fire hundre millioner kroner fra 2016 til 2017. Det foreligger ikke offisielle tall, men Norsk Tipping estimerer det totale netto pengespillmarkedet til om lag 12,2 milliarder kroner i 2017.

Sammenlignet med 2016, økte Norsk Tippings netto omsetning med 150 millioner kroner. I 2017 var selskapets totale markedsandel 64 prosent. Hestespillene fra Norsk Rikstoto og det øvrig regulerte markedet har en total markedsandel på 20 prosent. Med unntak av en liten nedgang i bingomarkedet, er omsetningen i denne delen av markedet relativt stabil. Det uregulerte markedet estimeres til 16 prosent, som er en liten økning sammenlignet med 2016.

Lotteriene mest populære

Totalt spilte i underkant av 2 millioner nordmenn minst ett registrert spill hos Norsk Tipping i løpet av 2017, noe som er en liten økning fra 2016. Norsk Tippings lotterier og skrapelodd er de mest populære pengespillene i Norge. Så godt som alle selskapets kunder spilte denne type spill i 2017. Totalt utgjør lotteri- og skrapespill om lag 50 prosent av nettoomsetningen i det norske pengespillmarkedet.

Styrket ansvarlighet i det regulerte markedet

Etter lanseringen i oktober 2016, var 2017 første hele år med totalgrense på tvers av alt registrert spill hos Norsk Tipping. Totalgrensen har redusert omsetningen fra kunder med høy risiko for problemspill med rundt 150 millioner kroner. Effekten ser man blant annet for våre sportsspill hvor kundemassen er stabil, men hvor omsetningen er redusert etter at totalgrensen ble innført.

I 2017 gjennomførte Norsk Tipping flere hundre bekymringstelefoner til kunder med store tap. Kunder som har fått en slik samtale, har i snitt redusert sin omsetning med over 40 prosent. De bruker også mindre tid på spill.

Januar 2018 lanserte også Norsk Rikstoto registrert spill. Selskapet har innført verktøy som gir kundene mulighet til å sette grense for tap per dag, uke og måned, og innen januar 2019 vil selskapet innføre en overordnet obligatorisk grense for tap. Dette styrker ansvarlighetsarbeidet på det regulerte pengespillmarkedet ytterligere.

Flere tv-reklamer for pengespill

I 2017 ble det vist i overkant av 630 000 pengespillreklamer på norske tv-skjermer, en økning på 13 prosent sammenlignet med 2016. Mer enn 90 prosent av disse er reklame for utenlandske spillselskaper. Til tross for økende reklametrykk, er andelen nordmenn som spiller pengespill hos utenlandske spillselskap relativt stabil.

Økning hos Hjelpelinjen

Etter automatforbudet så man en kraftig nedgang i antall henvendelser til Hjelpelinjen. Til tross for omsetningsvekst, har antall henvendelser de senere årene vært relativt stabilt, men fra 2016 til 2017 øker antall førstegangshenvendelser med mer enn 20 prosent. Majoriteten av henvendelsene gjelder kasinospill hos utenlandske spillselskaper. Les mer i kapitlet Ansvarlig.

Nye lotteritillatelser

Etter en omfattende søknadsprosess ble fem lotteritillatelser tildelt i 2017. Norges Røde Kors og UNICEF har lansert sine lotterikonsepter. De gjenstående tillatelsene gikk til:

  • WWF Verdens Naturfond og SOS-Barnebyer Norge
  • Right to Play
  • Regnskogfondet, Caritas Norge og Utviklingsfondet

Stortingsmeldingen ferdig behandlet

Den 2. mai 2017 vedtok Stortinget prinsippene i stortingsmeldingen «Alt å vinne — Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk». Etter en grundig totalvurdering med ansvarlig spill som det primære hensynet, videreføres dagens enerettsmodell. Vedtaket medfører blant annet:

  • Omfattende endringer i dagens lov- og forskriftsverk om pengespill, hvor lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven samles i én felles lov.
  • Alt ansvar for pengespillpolitikk samles under Kulturdepartementet, inkludert reguleringsmyndigheten for Norsk Rikstoto.

For ytterligere å beskytte enerettsmodellen fra ulovlig aktivitet, ønsker myndighetene blant annet å styrke betalingsformidlingsforbudet, arbeide videre for å stenge for tv-reklame fra utlandet og utrede innføring av DNS-varsling.

I behandlingen av stortingsmeldingen vedtok Stortinget noen oppfølgingspunkter, hvor man blant annet ba regjeringen kartlegge tilbudet til spilleavhengige i Norge, og foreta en evaluering av Norsk Tipping og Norsk Rikstotos organisering og praksis. Sistnevnte forventes fremlagt for Kulturdepartementet juni 2018.

Back to top
X
Skriv ut