Skip to Content

Årsberetning

Norsk Tipping er et statlig eid aksjeselskap, lokalisert på Hamar. Selskapet formidler pengespill i henhold til Lov om pengespill. Selskapets samfunnsoppdrag er å tilby attraktive spill på en ansvarlig måte, hvor overskuddet skal gå til gode formål. Virksomheten ligger under Kulturdepartementets virkeområde og forholder seg til «retningslinjer for eierstyring av selskaper mv under Kulturdepartementets ansvarsområde». I tråd med krav fra Kulturdepartementet følger selskapet anbefalingene fra NUES om eierstyring og selskapsledelse så langt det er relevant for selskapet.

Norsk Tipping rapporterer om sin miljø- og samfunnspåvirkning i henhold til den internasjonale standarden for bærekraftsrapportering fra Global Reporting Initiative (GRI). I 2017 rapporterer foretaket etter versjon GRI-G4, nivå «Core». Selskapets rapportering om samfunnsansvar er ikke et enkeltstående dokument, men integrert gjennom hele årsrapporten.

Oversikt over utviklingen i 2017

Stortinget behandlet i 2017 stortingsmeldingen «Alt å vinne - ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk». Meldingen legger til grunn at reguleringen av pengespill med Norsk Tipping som enerettsaktør gir en høyere grad av ansvarlighet enn en lisensmodell, og dette hensynet tilsier en videreføring av enerettsmodellen.

Stortingsbehandlingen tydeliggjør ytterligere målene med pengespillpolitikken, hvor det er hensynet til ansvarlig spill som veier tyngst. At overskuddet fra pengespill i størst mulig grad skal gå til ideelle formål er et sekundært mål. Dette bekrefter Norsk Tippings samfunnsoppdrag, og legger viktige føringer for området også i kommende perioder.

2017 er det første hele året etter at selskapet mot slutten av 2016 innførte viktige forbedringer i rammeverket for ansvarlig spill. Den viktigste endringen var innføringen av et system der kundene må ta stilling til og sette grenser for hvor mye de kan tillate seg å tape per måned, på tvers av alle spill, med unntak av fysisk Flax. Grensen kan maksimalt settes til 20 000 kroner per måned.

Norsk Tippings samlede driftsinntekter økte fra 32 milliarder kroner i 2016 til 35 milliarder kroner i 2017. Også antall kunder vokste fra 2016, og totalt 1,96 millioner kunder spilte på Norsk Tippings spill i 2017. Det er stor variasjon i spillenes egenskaper. Som følge av forskjellige premieandeler og stor grad av gjenspill av premier for enkelte av selskapets spill, vurderes utviklingen i netto spillinntekter (spillinntekter fratrukket premier) som et bedre mål på omfanget av virksomheten. Netto spillinntekter økte fra 7,7 milliarder kroner i 2016 til 7,8 milliarder kroner i 2017. Dette representerer en vekst på 2 prosent. Sammen med effekten av reduserte kostnader medførte dette at overskuddet vokste fra 5 milliarder kroner til 5,25 milliarder kroner, noe som er en vekst på 5 prosent fra året før.

Omsetningsveksten kommer i første rekke innenfor det relativt nye produktområdet nettbaserte spill, hvor selskapet har lykkes i å befeste sin posisjon som et attraktivt og ansvarlig tilbud i konkurranse med uregulerte aktører. I tillegg har også fysisk Flax hatt en positiv utvikling.  For den øvrige spillporteføljen har netto spillinntekter vært noe lavere enn i 2016.

Lotterispill representerer den største andelen av omsetningen og står i 2017 for 64 prosent av selskapets netto spillinntekter. Lotterispillene er selskapets største spillkategori både målt i antall kunder og i netto spillinntekter. I øvrige europeiske markeder er det en tendens til at omsetningen for lotterispill faller noe, og Norsk Tipping er derfor fornøyd med at kanalisering av omsetningen til lotterispill i Norge holder seg relativt stabil fra 2016. Lotterispillene anses som spill med lavere risiko for problemspill enn de øvrige kategoriene, og en sterk lotteriportefølje tyder på at selskapet lykkes med å kanalisere mye av spillelysten i befolkningen til et ansvarlig spilltilbud.

Veksten i netto spillinntekter i 2017 kommer først og fremst fra nettbaserte spill. Denne kategorien økte med 37 prosent fra 2016, noe som representerer en økende veksttakt. Nettbaserte spill er utsatt for sterk konkurranse fra uregulerte aktører, som benytter relativt omfattende markedsføring rettet mot norske spillere. Norsk Tippings voksende omsetning på dette området tilsier at selskapet klarer å kanalisere spill fra dette området til et regulert tilbud, men Norsk Tippings andel av totalomsetningen innenfor denne spillkategorien er ikke dominerende. Det er fra myndighetene signalisert ytterligere tiltak for å begrense de uregulerte selskapenes muligheter til å tilby sine spill rettet mot den norske befolkningen, noe som vil kunne bidra til styrket kanalisering.

En stadig større andel av omsetningen av selskapets spill foregår via digitale kanaler. Dette gjør at løsningene for spill via digitale kanaler blir en stadig viktigere del av selskapets kundekontakt og salg.

I 2017 utgjorde omsetningen av tradisjonelle spill i digitale kanaler 6,9 milliarder kroner, mot 6,2 milliarder kroner i 2016. Dette utgjør en vekst på 11 prosent. Veksten i omsetningen i digitale kanaler bidrar til økt kostnadseffektivitet for selskapet gjennom reduserte salgsprovisjoner, men stiller også økte krav til kapasitet og funksjonalitet i de digitale løsningene. Videreutvikling av løsningene innenfor digitale kanaler vil derfor fortsatt være et viktig satsingsområde for selskapet.

Grasrotandelen gir spillerne mulighet til å påvirke fordelingen av en andel av Norsk Tippings overskudd. I takt med økt omsetning og som følge av at stadig flere spillere knytter seg til Grasrotandelen, vokser summen for hvert år. I 2017 fordelte spillerne 455 millioner kroner til lag og foreninger via Grasrotandelen. Dette beløpet vil øke betraktelig i 2018, når satsen for Grasrotandelen økes fra fem til sju prosent.

Selskapet er avhengig av en forutsigbar og stabil drift for å være tilgjengelig for kundene. Det er svært gledelig at 2017 ikke har hatt noen vesentlige driftsavbrudd i selskapets systemer, og i 11 av årets måneder har tilgjengelighet i salgskanalene vært over målet på 99,6%. Pågangen til selskapets kanaler rundt innleveringsfrister og trekninger er betydelig, men på tross av dette har det i 2017 vært tilnærmet avbruddsfritt. Stabil drift gir trygghet både for selskapet og kundene, og er viktig for å opprettholde tillit og omdømme blant kundene.

Ansvarlig spillvirksomhet

Norsk Tippings virksomhet hviler på selskapets evne til å forebygge uønsket spilleatferd. Selskapet vier stor oppmerksomhet til å kunne tilby attraktive spill innenfor ansvarlige og trygge rammer for kundene. Dette gjennomsyrer både virksomheten som helhet og de produkter og tjenester selskapet tilbyr.

I oktober 2016 lanserte Norsk Tipping et nytt og banebrytende system for tapsgrenser. Som første spillselskap i verden etablerte selskapet tapsgrenser på tvers av alle spill. Alle spillere som spiller risikoutsatte spill må sette egne grenser for sitt maksimale tap. Dette gir spillerne økt bevissthet og bedre mulighet til å styre sin spilleatferd. I tillegg til at alle må sette personlige grenser, er det satt et maksimalt nivå for hvor mye hver enkelt spiller kan tape i løpet av en måned. Dette er et ekstra sikkerhetsnett for å begrense tap for de mest utsatte spillerne. Etter at de nye verktøyene ble etablert har andelen omsetning fra spillere med høy risiko for å utvikle problematisk spilleatferd blitt redusert.

I 2017 har løsningene på dette området blitt ytterligere forbedret, slik at treffsikkerheten i analysene blir bedre, og tilbakemeldingene til spillerne blir mer målrettede.

Som del av arbeidet med ansvarlig spill har selskapet siden 2016 tatt direkte kontakt med spillere som har en spilleatferd som kan indikere økt sannsynlighet for problemer med pengespill. Formålet med å kontakte spillerne er å gjøre dem oppmerksom på spillehistorikk, og vurdere om det er behov for tiltak for å begrense omfanget av spillingen. De aller fleste spillerne som kontaktes setter pris på oppmerksomheten, og for mange av disse iverksettes det tiltak som bidrar til å redusere den enkeltes tap.

Norsk Tipping samarbeider med forskningsmiljøer innen spill og spilleatferd for å gi økt innsikt i forhold som kan påvirke problematisk spilleatferd. Selskapet har et mål om å være blant de ledende spillselskapene i verden innenfor arbeidet med ansvarlig spillvirksomhet.

Kostnadsutviklingen

Både styre og eier retter stor oppmerksomhet mot å løse samfunnsoppdraget på en best mulig måte. Dette innebærer at selskapet ikke er profittmaksimerende, men at virksomheten skal drives kostnadseffektivt.

Selskapet følger opp andelen av netto spillinntekter som går til gode formål. Siden 2015 har det vært gjennomført et kostnadseffektiviseringsprogram som har identifisert flere områder med potensial for kostnadseffektivisering, og hvor det er igangsatt tiltak. Dette er en medvirkende årsak til at det totale kostnadsnivået, både målt i nominelle kroner og som andel av netto spillinntekter, har gått ned fra nivåene i 2016.

Balanse

Ved utgangen av 2017 var selskapets totalbalanse på 6,3 milliarder kroner og egenkapitalandelen 5,7 prosent. Tilsvarende tall i 2016 var 5,95 milliarder kroner og 6,1 prosent. Selskapets frie egenkapital utgjorde 214 millioner kroner pr 31.12.2017.

Den lave egenkapitalen må ses i sammenheng med selskapets egenart, som innebærer at aktiviteten gjennom året akkumulerer overskudd til utbetaling påfølgende år. På tidspunktet for utbetaling til overskuddsmottakerne er egenkapitalen styrket på grunn av aktiviteten det påfølgende året.

På kort sikt er det relativt liten usikkerhet om den framtidige utviklingen knyttet til selskapets finansielle situasjon. Selskapets stilling som særlovsselskap med forutsigbare rammebetingelser, medfører at selskapet har tilfredsstillende egenkapital og finansiell stilling på tross av lav egenkapitalandel. Styrets vurdering er at dette på kort sikt fortsatt vil være gjeldende.

Kontantstrøm

Spillinntektene utgjør selskapets viktigste kontantstrømkilde. Spillinntekter etter fradrag for premier har økt med 0,2 milliarder kroner fra forrige år. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2017 utgjorde 5,5 milliarder kroner mot 5,4 milliarder kroner i 2016. Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler er redusert fra 2016. Dette forklares først og fremst ved at selskapet i 2016 investerte betydelig i nye interiørløsninger hos kommisjonærene, mens det ikke har vært tilsvarende aktiviteter i 2017.

Finansiell risiko

Norsk Tipping har enkelte transaksjoner og mindre beholdninger i utenlandsk valuta og er således i noen grad utsatt for finansiell markedsrisiko. I tillegg har selskapet kredittrisiko knyttet til oppgjør fra kommisjonærene. Oppgjør for siste ukes omsetning innbetales påfølgende uke gjennom automatiske trekk. Det er etablert garanti- og depositumsordninger som reduserer kredittrisikoen vesentlig. Selskapet har en løpende oppfølgning av utestående fordringer og tiltak ved manglende betaling iverksettes umiddelbart for å redusere risiko for tap. Selskapet har ikke realisert vesentlige tap på fordringer mot kommisjonærer i 2017. Likviditetssituasjonen er tilfredsstillende ved at selskapet gjennom daglig drift genererer betydelige disponible midler. Selskapet har ved årsskiftet en positiv beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende på 5,5 milliarder kroner, hvorav mesteparten er plassert som kontolån til statskassen i Norges Bank. Selskapet vurderer at det er relativt lav usikkerhet knyttet til finansiell utvikling neste år.

Fortsatt drift

Styret mener at årsregnskapet og årsberetningen gir en rettvisende oversikt over resultatet av selskapets virksomhet og selskapets stilling ved årsskiftet.

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet. Styret kjenner ikke til vesentlige forhold i regnskapsåret eller etter regnskapsårets slutt som har betydning for denne forutsetningen eller for årsregnskapet for øvrig.

Forskning, utvikling og fornyelse

Norsk Tipping har ingen egen forsknings- og utviklingsaktivitet slik det defineres i regnskapsloven. Imidlertid har selskapet løpende utviklingsaktiviteter knyttet til fornyelse og utvikling av produkter, systemer og tjenester på flere områder. Det anslås at over 30 prosent av selskapets ansatte til enhver tid er engasjert i ulike utviklingstiltak.

Et av de viktigste tiltakene som er gjennomført i 2017 er utvikling av operatør-ID for kommisjonærer. Den nye løsningen gjør at transaksjoner hos kommisjonærene blir lettere å spore, både for kommisjonæren selv og for Norsk Tipping. Dette vil bidra til sterkere kontroll over blant annet kontant-transaksjoner hos kommisjonærene.

En stadig større andel av selskapets omsetning går via digitale kanaler. Hittil har selskapet hatt separate løsninger for spill fra PC og på mobil. I 2017 er det satt i gang utvikling av en felles konsolidert løsning på tvers av disse kanalene. Dette vil på sikt bidra til å frigjøre ressurser til øvrig utvikling og forenkle både drift og framtidig videreutvikling.

I 2017 har det også blitt gjennomført en fornyelse av Vikinglotto, hvor det er foretatt en rekke endringer på tvers av alle deltakerlandene for å styrke spillets langsiktige utvikling.

Selskapet har etablert en ny prosess for IT-utvikling som innebærer at en større andel av utviklingsaktivitetene er mindre justeringer og fornyelser, i motsetning til tidligere hvor det i større grad ble etablert store prosjekter. Målet med den nye tilnærmingen er at det skal gå raskere fra behov oppstår til løsninger er utviklet og implementert.

Framtidig utvikling

Norsk Tippings gjeldende drifts- og rammebetingelser gir et godt grunnlag for videre utvikling. Stortingsmeldingen om pengespillpolitikk ble behandlet i Stortinget, og dagens modell på pengespillfeltet videreføres i stor grad slik at Norsk Tipping og Norsk Rikstoto fremdeles skal ha enerett på å tilby pengespill. I meldingen konkluderer regjeringen med at det ikke er aktuelt å innføre en lisensordning for utenlandske pengespillselskap. Det er gitt tillatelser til fem nye lotterier som kan operere i Norge, men i begrenset omfang og med en rekke begrensninger på blant annet markedsføring. Norsk Tipping legger til grunn at de nye lotteriene i liten grad vil påvirke framtidsutsiktene til selskapet innenfor dagens regulering.

Stortingsmeldingen utgjør et verdibasert valg til det beste for det norske samfunnet, og legger et godt grunnlag for framtidig utvikling av Norsk Tipping, og reduserer samtidig usikkerheten som har vært knyttet til regulering av dette området etter at flere sider av pengespillområdet har vært utredet de siste årene.

I 2017 har det blitt gjennomført et omfattende arbeid knyttet til selskapets merkevarestrategier. For å forsterke selskapets posisjon i samfunnet er det utarbeidet en ny visuell identitet for selskapet, som vil bli tatt i bruk i løpet av 2018. Dette er en del av selskapets satsing på å bli mer relevant i yngre målgrupper som ikke har samme forhold til Norsk Tipping og til selskapets rolle som eldre målgrupper. Dette skal underbygges med en friskere profil, sammen med en dreining mot en mer verdibasert kommunikasjon som skal tydeliggjøre at det er en forskjell mellom Norsk Tipping og de uregulerte aktørene. I lys av dette er det gledelig at selskapets omdømme fra TNS Gallups syndikerte omdømmeundersøkelse er på rekordnivå, og Norsk Tipping rykker opp fra en åttendeplass til femteplass i rangeringen.

Norsk Tipping vil fortsette å videreutvikle selskapets produkter og løsninger i tråd med selskapets samfunnsoppdrag om å sikre et attraktivt og ansvarlig pengespilltilbud hvor overskuddet går til gode formål.

Samfunnsansvar

For Norsk Tipping er det viktig å bidra til et bærekraftig samfunn. Ambisjonen for selskapets arbeid med samfunnsansvar er å ha et positivt fotavtrykk. Med det menes at selskapet skal ta ansvar for sin påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, samtidig som Norsk Tipping skal identifisere områder hvor det er mulig å bidra ekstra positivt til samfunnsutviklingen.

Arbeidet med samfunnsansvar dreide seg i 2017 primært om implementering av selskapets policy for samfunnsansvar som ble vedtatt i oktober 2016. Dokumentet inneholder 14 prinsipper og krav for hvordan etikk og miljø- og samfunnsmessige hensyn skal integreres i virksomheten. Policyen ble utarbeidet på bakgrunn av regjeringens forventninger til statlige selskapers arbeid med samfunnsansvar, som beskrevet i eierskapsmeldingen 2013-2014, i tillegg til en vesentlighetsanalyse – en sammenstilling av interne og eksterne interessenters forventninger til selskapet innenfor samfunnsansvarsområdet.

I tillegg til arbeidet med implementering av policyen, har administrasjonen i 2017 utviklet en overordnet retning for samfunnsansvarsarbeidet med sju fokusområder.

Fem av områdene (ansvarlig spillvirksomhet, forretningsetikk, anti-korrupsjon, menneskerettigheter og miljø) ble definert inn i et såkalt "compliance-nivå". Dette er nivået hvor forventningene til Norsk Tipping fra eier og øvrige interessenter er mest eksplisitte. Innenfor de to siste områdene (likestilling og mangfold, og arbeidsmiljø og helse) er ikke forventningene til selskapets arbeid like tydelige, men her har selskapet, som en stor og viktig samfunnsaktør, størst mulighet til å bidra positivt til samfunnsutviklingen. Områdene ble derfor plassert på et såkalt "verdiskapingsnivå".

Med de ressursene og det landsomfattende nedslagsfeltet Norsk Tipping har, har selskapet alle muligheter til å være en samfunnsaktør som setter viktige samfunnsutfordringer på dagsorden og bidrar til gode løsninger til gode for samfunnet som helhet. Det er selskapets ambisjon. 

Selskapets års- og samfunnsrapport er utarbeidet i henhold til Global Reporting Initiative (GRI-G4), som er et globalt rammeverk for rapportering av selskapets arbeid basert på en tredelt bunnlinje - økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige forhold. 

Arbeidsmiljø

Norsk Tipping er en IA-bedrift og ønsker å ha en inkluderende bedriftskultur preget av mangfold. Det er et prioritert område for selskapet å styrke mangfoldet ytterligere gjennom en mer balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Denne målsetningen er i tråd med formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Arbeidsmiljøtiltakene som iverksettes skal være målrettet og skal bidra til å realisere strategiplanen for perioden fram mot 2020 og de årlige virksomhetsplanene. Selskapet har en målsetting om å forbedre effektivitet og endringsevne i organisasjonen. Et viktig tiltak for å nå målene er innføringen av nytt rammeverk for IT-utvikling som er fullført i 2017. I tillegg arbeides det med forbedring av øvrige prosesser, blant annet selskapets innovasjonsprosess og virksomhetsstyringsprosessen. I tillegg til prosessforbedringer er det satt i gang en organisasjonsutviklingsprosess hvor målet er å legge til rette for styrket samhandling, effektivitet og gjennomføringsevne. Organisasjonen videreutvikles til å møte fremtidens krav bedre, og for å levere godt på den nye stortingsmeldingen. Selskapet skal tilby attraktive og konkurransedyktige spill i trygge og ansvarlige rammer, og der hele overskuddet går tilbake til gode formål innen idrett, kultur og humanitære organisasjoner. Kultur, verdier og ledelse er sentralt for å være rustet for dagens akselererende utvikling.

Selskapets toppledergruppe består av 50 prosent kvinner. Samlet er andelen kvinner i lederstillinger 32 prosent, mens 37 prosent av totalt 406 fast ansatte er kvinner.

Sykefraværet var på 3,1 prosent i 2017. Det er registrert to fraværsskader i 2017.

Ytre miljø

Den enkeltfaktoren som i størst grad påvirker det ytre miljø, er produksjon og distribusjon av papirbasert materiell til kommisjonærene. Økt bruk av digitale kanaler gjør at mengden kuponger og øvrig materiell til kommisjonærene reduseres over tid. Selskapet vurderer løpende hvor mye som sendes ut til den enkelte kommisjonær med målsetning om å redusere utsendelse av overflødig materiell. Digitale skjermer benyttes i stor grad til informasjon i hos kommisjonærene istedenfor trykket materiell.

For 2017 er selskapets CO2- utslipp beregnet til totalt 1114 tonn CO2. Utslippene består i hovedsak av strømforbruk for selskapets lokaler og IT-systemer, i tillegg til reisevirksomhet for selskapets ansatte. Selskapets lokaler er tilknyttet fjernvarmeanlegg som hovedsakelig har bioenergi og gjenvunnet varme som energikilde. Dette bidrar til å redusere CO2-utslipp fra oppvarming. Norsk Tipping jobber stadig for å forbedre og redusere energibruken.

Anvendelse av årsresultatet

Selskapets frie egenkapital består av investeringsfond og annen egenkapital. Samlet fri egenkapital pr 31.12.2017 er 214 millioner kroner.

Styrets forslag til disponering av overskuddet er som følger:

Styrets beretning - Anvendelse av årsresultat
Tippenøkkelen4 715 mill.kr
Grasrotandelen455 mill.kr
Bingoentreprenørenes overskuddsformål66 mill.kr
Tiltak mot spilleavhengighet15 mill.kr
Sum overskuddsdisponering5 251 mill.kr

Linda Bernander Silseth

Styrets leder

Per Olav Monseth

David Hansen

Anne Lise Meyer

Bjørn Vidar Mathisen

Hege Andersen

Kari Skeidsvoll Moe

Andreas Egge Torsheim

Åsne Havnelid

Administrerende direktør
Back to top
X
Skriv ut