Skip to Content

Ansvarlig

 

En ansvarlig virksomhet med et samfunnsoppdrag

Norsk Tipping er en samfunnsaktør med et viktig samfunnsoppdrag og et tydelig samfunnsansvar. Det handler om å ta ansvar for hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø.

I paragraf 2 i selskapets vedtekter er stikkordene betryggende former, offentlig kontroll og forebygging av negative konsekvenser førende. Hele Norsk Tippings virksomhet er tuftet på oppdraget om å tilby et attraktivt spilltilbud innen ansvarlige rammer der overskuddet skal gå til samfunnsnyttige formål. For Norsk Tipping er det viktigste å forebygge spilleproblemer i Norge.

Fokusområder for samfunnsansvar

Norsk Tipping har på bakgrunn av en sammenstilling av selskapets vesentlighetsanalyse, eksplisitte forventninger fra eier, og selskapets egen policy for samfunnsansvar, identifisert følgende fokusområder:

Compliance-nivå:

 • Ansvarlig spillvirksomhet
 • Forretningsetikk
 • Anti-korrupsjon
 • Menneskerettigheter
 • Miljø

Selskapet har i tillegg valgt å legge til to fokusområder innenfor et såkalt «verdiskapingsnivå» - områder hvor forventningene fra selskapets interessenter ikke er like eksplisitte, men hvor Norsk Tipping mener selskapet har mulighet til å bidra litt ekstra positivt til samfunnsutviklingen.

Verdiskapingsnivå:

 • Likestilling og mangfold
 • Arbeidsmiljø og helse

Sirkelen nedenfor viser alle de syv områdene i samme oppsett. Fargemerkingen viser operasjonell prioritering i virksomheten. Ansvarlig spillvirksomhet prioriteres mest når det gjelder bruk av tid og ressurser, deretter kommer forretningsetikk og anti-korrupsjon. De to sistnevnte prioriteres i utgangspunktet likt, men anti-korrupsjon er skilt ut fra forretningsetikk i modellen for å understreke områdets viktighet og prioritering. Forventningene til et statlig selskaps arbeid med anti-korrupsjon er høye, derfor legger Norsk Tipping ned mye tid og innsats for å svare på disse forventningene.

Compliance graph 03FORRETNINGS-ETIKKANTI-KORRUPSJONARBEIDSMILOG HELSELIKESTILLINGOG MANGFOLDMENNESKE-RETTIGHETERMILANSVARLIG SPILLVIRKSOHET

 

Norsk Tipping bidrar til FNs bærekraftsmål

Som en styrking og tydeliggjøring av arbeidet med samfunnsansvar i tråd med de sju fokusområdene, har Norsk Tipping valgt å se sitt arbeid opp mot FNs bærekraftsmål.

Norsk Tipping skal rette sin innsats inn mot fem av målene:

Mål 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst): Handler om å stille krav til og følge opp selskapets leverandører slik at varer og tjenester som leveres til Norsk Tipping utarbeides i tråd med arbeidstaker- og menneskerettighetene, og ikke utnytter naturressurser eller lokalmiljø.

Mål nummer 16 handler om å bidra til fred og rettferdighet gjennom å hindre at det forekommer økonomisk kriminalitet som korrupsjon, hvitvasking og misbruk av markedsmakt. Norsk Tipping jobber med forebygging av denne typen kriminalitet gjennom gode retningslinjer og rutiner, både internt og mot eksterne samarbeidspartnere og leverandører.

Med en tydelig link opp mot bærekraftsmål nummer 5 (likestilling mellom kjønnene), tok Norsk Tipping høsten 2017 tak i likestillingutfordringen i fotball-Norge. Med stor troverdighet bidro selskapet til å sette saken på den nasjonale dagsorden. Arbeidet med å sette likestilling på agendaen, da i hele bredden av norsk idrett, fortsetter. Likestilling er også et område Norsk Tipping jobber med i egen organisasjon, spesielt innenfor lederrekruttering.

Bærekraftsmål nummer 3 (god helse) er også et område innenfor verdiskapingsnivået som Norsk Tipping kan gripe tak i med troverdighet. På den ene siden ligger mye av essensen av bærekraftsmålet i selskapets samfunnsoppdrag: Å hindre at mennesker utvikler avhengighet. Det er ett av delmålene under bærekraftsmål 3. På den andre siden har Norsk Tipping, både gjennom generering av milliarder av overskuddskroner til idrette, og gjennom å være norsk idretts største samarbeidspartner siden 1948, bidratt til god helse i 70 år.

Bærekraftsmål nummer 17 er et mål det er naturlig å skjele til i arbeidet med alle de fire målene nevnt ovenfor. Norsk Tipping er en samfunnsaktør med to millioner kunder og mange samarbeidspartnere, både innen dagligvarehandelen, idrett, kultur, helse og andre samfunnsområder, noe som legger forholdene godt til rette for samarbeid som kommer samfunnet til gode.

Ansvarlig spillvirksomhet

Ansvarlig spillvirksomhet ligger som den viktigste føringen i både selskapets samfunnsoppdrag og samfunnsansvar.

Pengespill er strengt regulert i Norge. Lov om pengespill er utformet for å beskytte forbrukerne og forebygge negative konsekvenser av pengespill.

Loven skal sikre at pengespill avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespill, samtidig som det legges til rette for at overskuddet fra spillene kan gå til formål som nevnt i § 10

Målsetting

Norsk Tippings målsetting med arbeidet med ansvarlig spillvirksomhet er å ha en reell forebyggende effekt av negative konsekvenser av pengespillene for både spillere og samfunnet.

Helhetlig arbeid med forebygging av problematisk spilleatferd er nødvendig for å nå dette målet. For å sikre at dette løses på en best mulig måte, har selskapet utarbeidet ni prinsipper (Prinsippene finner du her).

Viktige verktøy

Grunnlaget for selskapets arbeid med ansvarlig spillvirksomhet er registrert/identifisert spill.

Selskapets ID- og betalingsløsning krever at spilleren er registrert i folkeregisteret, og at kunden identifiseres på individnivå med en godkjent ID. Eneste unntak fra denne regelen er fysiske Flax-lodd, som ikke krever registrering.

Gjennom registrert/identifisert spill har Norsk Tipping en sterk kobling mellom spiller og forbruk av pengespill. Dette er en viktig forutsetning for å kunne lykkes godt med å forebygge spilleproblemer. Det gjør det mulig å bygge et ansvarlighetsrammeverk rundt spillene som blant annet grenser, mulighet for å ta pause, stenge seg ute og se spillregnskap over innsats, premier og tap.

Norsk Tipping benytter analyseverktøyet Playscan som på bakgrunn av spilldata og selvtest analyserer spillernes spilleatferd. Playscan kategoriserer spillerne inn i tre kategorier etter sannsynligheten for å være en problemspiller. Denne kunnskapen bruker Norsk Tipping aktivt til å forebygge spilleproblemer. Et eksempel på et slikt tiltak er at risikoutsatte spillere ikke får direktesendt markedsføring fra Norsk Tipping.

Høsten 2016 innførte Norsk Tipping en tapsgrense på tvers av alle spill. Hensikten var å forebygge spilleproblemer. Med totalgrensen er det obligatorisk for kundene å sette en selvbestemt grense for hvor mye penger de kan bruke i måneden. Grensen må settes før de kan levere spill forbundet med middels til høy risiko for utvikling av spilleproblemer, som odds-, bingo-, kasino- og flaxspill på nett. Per 31. desember 2017 var det cirka 560 000 spillere som har satt personlige grenser.

Kundene bestemmer selv hvor lavt eller høyt de vil sette sin egen grense, men den kan maksimalt være 20 000 kroner i måneden. Grensen gjelder på tvers av alle Norsk Tippings spill.

Kunder som bare leverer lotterispill og kunder som bare leverer spill hos kommisjonær må ikke sette en personlig totalgrense før de får spille, men de vil fortsatt være underlagt maksimalgrensen på 20 000 kroner.

Proaktive samtaler er et tiltak som er initiert og utviklet av Norsk Tipping, og som retter seg mot spillere med risikostatus i Playscan/høyt tap. Kunder kontaktes per telefon for en oppfølgingssamtale. I samtalen blir det gitt informasjon om spillforbruk/tap og om tiltak som kan gjøres for å øke kontroll og oversikt over egen spilling. Analyser av en pilotfase viste at kundene reduserer spillforbruket/tapet sitt etter samtalen. I tillegg stiller kundene seg positive til samtalene. Selskapets ledelse besluttet derfor i 2017 at proaktive samtaler skal inngå som et fast tiltak i selskapets ansvarlighetsrammeverk. To årsverk er dedikert til gjennomføring av samtaler. I løpet av 2017 ble det gjennomført 1 274 førstegangssamtaler og 140 oppfølgingssamtaler.

Befolkningsundersøkelsen (om spilleproblemer) viser at ikke-vestlig etnisk opprinnelse er knyttet til økt risiko for å ha spilleproblemer. I 2017 ble derfor Spillevett-informasjon tilgjengelig på 11 språk i tillegg til engelsk og norsk https://www.norsk-tipping.no/spillevett/other-languages.

Hjelpelinjen

Hjelpelinjen er organisert som et samarbeid mellom Lotteritilsynet og Sykehuset Innlandet HF Sanderud. Hjelpelinjen gir rådgivning om hjelp og behandling til personer som tar kontakt, og samler også inn informasjon om spilleproblemer.

I 2017 steg antallet samtaler om pengespill med 34 prosent (fra 568 til 763) sammenlignet med 2016.

Antall førstegangssamtaler om pengespill steg med 20 prosent (fra 502 til 605)

For å unngå å telle samme spiller flere ganger, viser statistikken nedenfor førstegangssamtaler til Hjelpelinjen.

På grunn av en feil i registreringen i 2017, ble det registrert mange spillere under «Pengespill, men ikke spesifisert». En del nyttig data om spillerne mangler derfor i oppstillingen av fjorårets tall, hvor andelen førstegangssamtaler hvor spill ikke er spesifisert utgjør 25 prosent.

Norsk Tipping gjengir derfor tallene fra Hjelpelinjen både med og uten den uspesifiserte andelen for å få et mest mulig komplett og riktig bilde av totalen.

 

Ansvarlig 2018 - Hovedproblemspillet 1
Hovedproblemspillet (eller det eneste)
Kasinospill (nett)24741 %
Liveodds142 %
Odds498 %
Poker6010 %
Bingo132 %
Databingo / NT Belago40,7 %
Hestespill244 %
NT terminal (Multix)183 %
Lotto / Viking Lotto/EuroJackpot/Extra /Joker/Keno/Nabolaget81 %
Tipping71 %
Skrapespill30,5 %
Andre pengespill30,5 %
Pengespill, men ikke spesifisert15225 %
Dataspill (spill som ikke er pengespill)20,3 %
Totalt605100 %
Ansvarlig 2018 - Hovedproblemspillet 2
Hovedproblemspillet (eller det eneste)
Kasinospill (nett)24755 %
Liveodds143 %
Odds4911 %
Poker6013 %
Bingo133 %
Databingo / NT Belago40,9 %
Hestespill245 %
NT terminal (Multix)184 %
Lotto / Viking Lotto/EuroJackpot/Extra /Joker/Keno/Nabolaget82 %
Tipping72 %
Skrapespill30,7 %
Andre pengespill30,7 %
Dataspill (spill som ikke er pengespill)10,3 %
Totalt452100 %

Om man ser prosentvis på fordeling i de samtalene der type spill er kjent, gjelder 55 prosent kasinospill på internett. Der spilltilbydere er kjent, viser 82 prosent av kasinosamtalene til utenlandske tilbydere. I 14 prosent vises det til spill både hos utenlandske selskap og Norsk Tipping, mens det i 4 prosent vises til Norsk Tipping (n=208)

Andelen som viser utelukkende til utenlandske tilbydere er større enn i 2016, da den var 74 prosent. For oddspill viser 76 prosent til utenlandske og 24 prosent til Norsk Tipping. Også her er andelen større for dem som viser til utenlandske tilbydere. I 2016 var forholdet 59 prosent for utenlandske og 38 prosent hos Norsk Tipping.

Kunnskap og forskning

Hvert år går en andel av Norsk Tippings overskudd til tiltak mot spilleproblemer. Av overskuddet i 2017 utgjør denne andelen 15 millioner kroner som fordeles av Kulturdepartementet og Lotteritilsynet og går til ulike tiltak, inkludert forskning. 

Et viktig premiss for arbeidet med spillansvar er at det skal være faktabasert og bygge på kunnskap. Det er også en ambisjon at selskapet skal bidra til ny kunnskap innenfor fagområdet. Norsk Tipping er derfor også oppdragsgiver for og samarbeidspartner i ulike forskningsprosjekter.

I 2017 gjennomførte selskapet datainnsamlingen til et stort forskningsprosjekt som gjennomføres i samarbeid med Sustainable Interaction og Stockholms Universitet. Prosjektet undersøker effekten av direkte oppfølging av risikoutsatte spillere, både gjennom samtaler over telefon og som skriftlig tilbakemelding. Kundene blir informert om hvor mye penger de har brukt på spill det siste året, og hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere pengebruk på spill. 3 000 kunder inngår i forskningsprosjektet. Studien ferdigstilles i løpet av første halvår 2018. Forskningsprosjektet er det første noensinne som undersøker slike tiltak, og det er knyttet stor interesse til resultatene fra en bred gruppe fagmiljøer. De første analysene av en pilot (kun samtaler) som ble gjennomført i forkant av forskningsprosjektet viste at kundene reduserte både innsats, tap og antall spilledager etter at samtale var gjennomført (sammenlignet perioder på 12 uker før/etter samtalene).

I 2017 gjennomførte Norsk Tipping en offentlig anskaffelse for å inngå ny kontrakt med partner innenfor oppdragsforskning. Nottingham Trent University vant konkurransen. Forskningsavtalen løper over tre år, og formålet er å undersøke effekter av ulike typer spillansvarstiltak og identifisere forbedringsområder. Den første store studien undersøker effekter av totalgrensen, som ble innført i 2016.

Opplæring og kompetanseutvikling

Selskapet har etablert sin egen opplæringsportal, Tippeskolen. Formålet er å øke kompetansen til alle ansatte innen forskjellige områder, også for ansvarlig spillvirksomhet. Det er obligatorisk for alle ansatte å gjennomføre grunnmodulen i ansvarlig spillvirksomhet. I tillegg til Tippeskolens innhold, legger selskapet spesiell vekt på kompetanseutvikling i enheter og fagområder med oppgaver innenfor kundekontakt, salg/markedsføring og produktutvikling, og gjennom introduksjonsprogrammet for nyansatte.

Fagteamet for ansvarlig spill gjennomfører regelmessige virksomhetsgjennomganger innenfor de ulike forretningsområdene i selskapet. Hensikten er å analysere utviklingstrekk, vurdere behov for tiltak og skape økt intern bevissthet på fagfeltet ansvarlig spillvirksomhet.

I Norsk Tippings ansvarlighetsportal på nett, Spillevett, kan den som ønsker finne generell informasjon, tjenester som spillegrenser og -pauser, verktøy som Playscan og spilleregnskap, i tillegg til kontaktinformasjon til Hjelpelinjen og andre kompetansemiljøer.

Oppfølging og kontroll

Selskapet har etablert et sett av måleparametre for ansvarlig spillvirksomhet som fortløpende rapporteres gjennom selskapets virksomhetsstyring. Arbeidet med ansvarlig spill griper inn i nær alle deler av Norsk Tippings organisasjon, og er sentralt i selskapsstrategien. Det er satt opp KPI-er for ansvarlig spillvirksomhet i selskapets virksomhetsstyring og toppledelse.

Revisjoner

I slutten av november 2017 gjennomførte Lotteritilsynet revisjon av Norsk Tippings ansvarlige virksomhet med formål å «evaluere om Norsk Tipping etterlever krav til overvåkning og oppfølging av totalgrensen». Under revisjonen ble det avdekket to avvik og to merknader. Avvikene gikk ut på bortlån av spillerkort og manglende informasjon rundt hjelpeapparatet for spilleavhengige i forbindelse med oppstillingssteder for Multix. Merknadene dreide seg om opplæring av kommisjonærer, i tillegg til en anbefaling om å unngå unntakspraksis i forbindelse med totalgrensesystemet.

Det ble også gjennomført en re-sertifisering av Norsk Tippings etterlevelse av European Lotteries Responsible Gaming Standard. Revisjonen ble utført av DNV-GL. Kravet til sertifisering er måloppnåelse på minst 75 % innenfor hvert enkelt av 11 områder i standarden. Norsk Tipping oppnådde 100 % innenfor 9 områder, og henholdsvis 99 % og 93 % innenfor de to siste områdene. Norsk Tipping ble dermed re-sertifisert etter standarden med god margin.

Ansvarlig markedsføring

Hovedmålet med Norsk Tippings markedsføring er å kanalisere spillelyst inn i et trygt og regulert spilltilbud.

Selskapet er underlagt statlige retningslinjer for pengespillreklame og har i tillegg utarbeidet egne markedsetiske retningslinjer. Selskapets egne føringer og retningslinjer er strengere enn markedsføringsloven og regulerer blant annet hvordan selskapet henvender seg ut i markedet. I Norge er markedsføring av pengespill bare tillatt for virksomheter med tillatelse etter pengespilloven og lotteriloven, det vil si Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og aktører med tillatelse til å drive bingo og lotterier.

Målsetting

Selskapets markedsføring skal være tilpasset det som er nødvendig for å kanalisere folks spillelyst inn mot et forsvarlig spilltilbud som er underlagt offentlig kontroll. Markedsføringen skal overholde spillereglene og retningslinjer fastsatt av Kulturdepartementet og Lotteritilsynet, samt de selvpålagte reglene.

Av hensyn til å minimere risiko for spilleproblemer, er det breddespill med lav risikoprofil, for eksempel lotterier, som har størst fokus i selskapets samlede markedskommunikasjon. Som et minimum skal kunden alltid opplyses om 18-årsgrensen, premieplaner, premieandeler og vinnersannsynlighet for alle produktene på selskapets nettsider. I tillegg skal henvisninger til Spillevett og Hjelpelinjen være lett tilgjengelig i alle distribusjonskanaler.

Norsk Tipping benytter ikke gratisspill, bonuser eller VIP-programmer i sin markedsføring, ettersom dette er virkemidler man vet har uønskede konsekvenser for spillere i risikosonen og som potensielt er i fare for å få spilleproblemer. Selskapet utøver de samme ansvarlighetsprinsipper og følger de samme retningslinjer for markedsføring hos sine e-kommisjonærer.

I 2017 brukte Norsk Tipping totalt 317 millioner kroner brutto på kjøp av reklame inkludert digitale kanaler. Dette er en nedgang på 18 % fra 2016. Til sammenligning viser tall fra analyseselskapet Nielsen at reklamemarkedet for pengespill vokste med 4 % i 2017, ekskludert kostnader til synliggjøring i digitale kanaler. Økningen i denne delen av reklamemarkedet var drevet av utenlandske aktører, som økte sine investeringer i reklame med i alt 7 %.  I Nielsens analyser reduserte Norsk Tipping kjøpet av reklame med 15 % i 2017, når man holder kostnadene til synliggjøring i digitale kanaler utenfor.

Revisjon av markedsføring

Tilsyn fra Lotteritilsynet utgjør en viktig mekanisme for å kontrollere at markedsføringen tilfredsstiller både myndighetskrav og selvpålagte krav. Norsk Tipping gjennomfører også risikovurderinger av nye markedsføringstiltak med bruk av forskning og tredjepartsvurderinger. 

Lotteritilsynets revisjon av selskapets markedsføring høsten 2017 avdekket fire avvik og fire merknader.

Avvikene gikk ut på informasjon om vinnersjanser for kategorien «Sport» i Norsk Tipping app, uklarhet i forbindelse med markedsføring av Grasrotandelen i forbindelse med spillet Extra, markedsføring av Belago-terminaler utenfor bingolokaler, og kommunikasjon av uriktig maksimal gevinst for KongKasino-spillet Roulette.

Merknadene gikk på mer synlig informasjon i elektroniske kanaler om muligheter for råd og hjelp for spillere med spilleproblemer, informasjon rundt mulig premie i markedsføring av Keno, at Norsk Tipping skal vise varsomhet i forbindelse med kommunikasjon av endringer i spillkonsept sammen med en «Spill nå!» funksjon i markedsføringen før endringen trer i kraft, og å sikre at kommisjonærene har tilstrekkelig kunnskap om reglementet rundt markedsføring av Norsk Tippings spill.

Alle avvik og merknader er rettet opp med unntak av avviket rundt markedsføring av Belago-terminaler. Plan for rettelse er lagt og kommunisert til Lotteritilsynet.

 

Åpenhet og dialog

Norsk Tipping vil ta en aktiv del i samfunnsdebatten og skape arenaer for utveksling av informasjon, synspunkter og avklaring av forventninger.

Norsk Tipping har gjennom flere år ført en åpen dialog med selskapets interessenter. Dialogen er avgjørende for at Norsk Tipping skal kunne lykkes med sitt samfunnsoppdrag.

Interessentene utgjør et mangfold av personer, organisasjoner og kompetanse, men har alle til felles at de øver innflytelse over Norsk Tippings virksomhet. Interessentene er valgt ut basert på vesentlighetsprinsippet og en vurdering av hvilke aktører og typer kompetanse som utfyller Norsk Tipping.

Kundene utgjør eksistensgrunnlaget for Norsk Tipping og er derfor selskapets viktigste interessenter. Men samfunnsoppdraget krever et bredere interessentarbeid enn bare kundene. Det er viktig for Norsk Tipping å skape arenaer for drøfting av blant annet problemstillinger knyttet til ansvarlig spillvirksomhet og pengespill. Naturlige interessenter i dette arbeidet er eier, tilsynsmyndigheter og spilleavhengighetsmiljøer. Overskuddsmottakere, leverandører og internasjonale partnere er andre eksempler. Selskapet ønsker å være et kompetansesenter for spillmarkedet, og konstruktiv dialog og kunnskapsdeling er både viktig og nødvendig for å kunne oppnå dette.

Tabellen under gir en oversikt over interessenter Norsk Tipping er i regelmessig dialog med.

INTERESSENTER:

TYPE DIALOG OG FREKVENS:

Eier

Generalforsamling, møte med statsråd og jevnlige kontaktmøter.

Tilsyn

To tilsyn og faste kontaktmøter med Lotteritilsynet.

Kunder

Cirka 4000 henvendelser til kundeservice per uke, totalt cirka 235 000 henvendelser. Kontinuerlig dialog med kunder i sosiale medier.

Spilleavhengighetsorganisasjoner

To kontaktmøter. Deltakelse på organisasjonenes egne arrangementer. Bilaterale møter ved behov

Overskuddsmottakere

Årsmøte, Idrettsgallaen, fagmøter, dialog i forbindelse med utbetaling av grasrotmidler, fagblogg, bilaterale møter og løpende dialog

Samarbeidspartnere

Felles sponsorsamling, løpende utvikling og forvaltning av sponsoravtaler

Internasjonale søsterselskaper

Felles forum for topplederne, fagfora og arbeidsgrupper.

Internasjonale bransjeorganisasjoner

Deltakelse i World Lottery Association (WLA) og European Lotteries and Toto Association (EL). Årskongress, felles møter, faggruppe innen blant annet juridiske tema og sikkerhet.

Fagorganisasjoner

Fast kontaktmøte annenhver uke mellom HR-avdeling og fire fagorganisasjoner

Kjeder og kommisjonærer

Handelskonferanse, kontakt- og informasjonsutvalg, kommisjonærturer, nettverkssamlinger, brukerforum og strategimøter. Kundeservice håndterer i underkant av 2000 henvendelser fra kommisjonærer per uke

Leverandører

Løpende oppfølging av leverandøravtaler, sentrale leverandører inviteres til årsmøte og idrettsgalla

Medier

Selskapet håndterer en rekke mediehenvendelser og deltar aktivt i samfunnsdebatten om pengespill gjennom kronikker og deltakelse i debatter.

 

Noen sentrale tema i 2017

Stortingsmeldingen om pengespillpolitikk ble behandlet i Stortinget i mai 2017. I forbindelse med dette ble det en offentlig debatt om pengespillpolitikken i Norge, hvor mange interessenter henvendte seg til selskapet med synspunkter og spørsmål. Selskapet svarte blant annet på fakta om egne spill og utviklingen i pengespillmarkedet. Flere medier, deriblant Brennpunkt-redaksjonen i NRK, satte søkelys på pengespill.

Kunder og kommisjonærer kan ta kontakt med Norsk Tippings kundeservice via telefon, e-post, chat eller i sosiale medier. Selskapet gjennomfører årlig ulike typer kundeundersøkelser for å måle kunders tilfredshet med produkter, selskapet, kundeservice og oppfatning av selskapets omdømme. Det gjennomføres kundefokusgrupper og brukertester i tilknytning til utvikling av nye spill, for å sikre kunders synspunkter inn i utviklingsprosesser. Tilbakemeldinger fra kunder, kommisjonærer og lokalinnehavere brukes aktivt i møter og rapporter for å synliggjøre kundenes behov og foreslå mulige forbedringstiltak. I 2017 har dette bidratt til gjennomføring av en rekke kundeorienterte tiltak i alle Norsk Tippings kanaler.

Selskapets halvårlige kontaktforum med spilleavhengighetsmiljøene har blitt en god arena for å utveksle informasjon og forstå hverandres roller i arbeidet. Norsk Tipping får mange konstruktive tilbakemeldinger som selskapet tar med seg i videreutviklingen av ansvarlighetsarbeidet.

Selskapet har en god og viktig dialog med samarbeidspartnere innen handelen (Coop, Norgesgruppen, Reitan, etc.) og digitale partnere (TV 2, VG, Nettavisen, etc.) for å sikre at selskapets produkter har tilstrekkelig oppmerksomhet. En tett dialog med sentrale interessenter hos samarbeidspartnerne bidrar til god gjennomføring av salgs- og markedsaktiviteter. Dialogen handler også om selskapets samfunnsoppdrag og arbeid med ansvarlighet.  Et viktig område i 2017 har vært innføring av Operatør-ID, som skal sikre forbrukersikkerhet, kvalitet og kompetanse for de cirka 1,2 millioner kunder som kjøper Norsk Tippings spill hos kommisjonær.

 

Forretningsetikk

Forretningsetikk settes øverst på lista når selskapets interessenter gir tilbakemeldinger om hva som bør ha høyest prioritet i arbeidet med samfunnsansvar i Norsk Tipping.

Forretningsetikk dreier seg om mer enn å unngå lovovertredelser. Det handler i det store og det hele om hvordan man oppfører seg mot andre og overfor omverden.

Målsetting

Norsk Tippings mål er at ethvert aspekt ved selskapets forretningsdrift skal foregå i henhold til lover og regler og i tråd med selskapet vedtatte policyer og retningslinjer.

Økonomiske misligheter

Kunde

Arbeidet for å motvirke misbruk av spillerkort ble høyt prioritert i 2017. De siste årene er en rekke kontroller blitt etablert for å avdekke misbruk av spillerkort mellom kunder. I 2017 ble 88 kunder svartelistet som følge av brudd på kundeavtalen. I tillegg fikk 15 kunder muntlig advarsel. 1890 kort ble sperret med bakgrunn i mistanke om utlån av spillerkort eller spillerkort på avveie.

Kommisjonærer

En rekke kontroller er blitt etablert for å avdekke misligheter blant kommisjonærer og deres ansatte. I 2017 fikk fire kommisjonærer muntlig advarsel, og én kommisjonærer fikk skriftlig advarsel.

Revisjoner

I 2017 gjennomførte sikkerhetsavdelingen flere eksterne sikkerhetsrevisjoner av kommisjonærer og lokalinnehavere, med vekt på temaene overholdelse av gjeldende sikkerhetsinstruks for kommisjonærer og lokalinnehavere. Resultatet av revisjonene ble at én kommisjonær ble oppsagt.

Ledelsens årlige gjennomgang av selskapets risikostyring og internkontroll tar også for seg status og evalueringer av mislighetsområdet. I 2017 ble det registrert 53 kritiske eksterne misligheter (avvik) hos kommisjonærer og lokalinnehavere. I 2016 var det 60 tilsvarende avvik.

Datasikkerhet

Med to millioner kunder og enorme datamengder inn og ut av selskapets systemer hvert døgn, er datasikkerhet og personvern høyt prioriterte områder i Norsk Tipping.

Det ble registrert 31 kritiske avvik i 2017 i selskapets forretningskritiske prosesser. Avvikene kategoriseres basert på selskapets egendefinerte kriterier. Antall kritiske avvik har gått ned de siste årene. Norsk Tippings oppetid i selskapets salgskanaler var i 2017 på 99,96 prosent.

Selskapet gjennomfører årlige risikobaserte revisjoner av leverandører som er direkte involvert i gjennomføringen av forretningskritiske prosesser (salg av spill, gjennomføring av trekninger og utbetaling av premie). Leverandørene blir revidert på arbeidet med informasjonssikkerhet, personvern, anti-korrupsjon, samfunnsansvar, kvalitet og spillsikkerhet

I juni ble Norsk Tipping re-sertifisert i henhold til ISO/IEC 27001:2013 og WLA-SCS:2016 (World Lotteries Association Security Control Standard). Selskapet ble revidert av uavhengig revisor. Sertifikatet gjelder for tre år og det gjennomføres årlige oppfølgingsrevisjoner.

Personvern

I 2017 har arbeidet med personvern vært konsentrert rundt implementeringen av den nye personvernsforordningen (GDPR) som trer i kraft i EU i mai 2018.

Det nye regelverket skal bidra til bedre rettigheter for den registrerte (kunden), strengere krav til samtykke før innhenting av opplysninger og krav til brukervennlig informasjon til kunden om behandlingen av de innhentede opplysninger. Det blir i tillegg strengere krav til sletting av kundedata.

Norsk Tipping hadde i 2017 en gjennomgang av organisasjonens prosesser for å identifisere eventuelle områder hvor retningslinjer og rutiner ikke ville være tilfredsstillende i henhold til det nye regelverket.

Konklusjonen ble at selskapets arbeid med personvern i all hovedsak samsvarte med de nye bestemmelsene. Der det ble identifisert mangler i eksisterende praksis, ble det utarbeidet en handlingsplan, og det ble nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe med ansvar for å utarbeide og implementere nødvendige tiltak.

Frist for implementering av nytt regelverk er 25. mai 2018.

Selskapets har siden 2008 hatt eget personvernombud som har ansvar for å ivareta personverninteressene for både kunder og ansatte. Ombudet skal gi råd og veiledning om behandling av personopplysninger slik at de blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Det ble ikke avdekket vesentlige brudd på datasikkerheten eller kundenes personvern i 2017. Det ble heller ikke meldt inn klager fra utenforstående relatert til datasikkerhet og personvern.

Hovedfokuset for 2018 er implementering av endringer som følge av GDPR.

Kampfiksing

Lotteritilsynet er ansvarlig for den nasjonale kampfiksingsenheten som skal kartlegge og forebygge kampfiksing i Norge.

Norsk Tippings rolle i arbeidet er å utlevere informasjon om mistenkelig spilleaktivitet på selskapets spillobjekter og eventuelt andre indikasjoner selskapet har om at idrettsarrangementer er utsatt for forsøk på fiksing av utfall.

Hvitvasking og terrorfinansiering

I forbindelse med innføring av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv, ble det bestemt at også spillselskaper skal omfattes av dette regelverket. Det er ikke endelig avklart når direktivet der spillselskaper blir underlagt hvitvaskingsreglene trer i kraft i Norge.

Norsk Tipping har lenge jobbet for å motvirke denne typen kriminalitet i tilknytning til selskapets operasjon.

En arbeidsgruppe bestående av ansatte fra den juridiske enheten og sikkerhetsenheten la i 2017 ned en grundig jobb for å avstemme innholdet i det nye direktivet opp mot eksisterende praksis og prosesser i organisasjonen.

Arbeidsgruppens konklusjon ble at selskapet allerede har det meste på plass, men at det var behov for ytterligere tiltak på noen områder. Blant annet måtte relevante retningslinjer og rutiner oppdateres for å være samstemt med det nye regelverket. Økt grad av dokumentasjon av identitet i kommisjonærleddet, i tillegg til å få på plass tilstrekkelige ressurser i organisasjonen til å monitorere, undersøke og rapportere mistenkelige hendelser. Opplæring i det nye regelverket må også på plass. Selskapet har tilsatt en person som vil ha et særlig fagansvar knyttet til hvitvasking og anti-terrorfinansiering.

God forretningsskikk

Som enerettshaver på spillmarkedet, har Norsk Tipping en høy grad av bevissthet rundt at selskapet skal utøve god forretningsskikk etter aksepterte forretningsmessige prinsipper.  I 2017 ble det igangsatt et arbeid for å se på eventuelle mangler i interne rutiner og føringer i tillegg til at det ble utarbeidet en risikovurdering for området. Selskapets risikobilde og retningslinjer skal etter planen legges fram for styret i løpet av første halvår 2018.

Anti-korrupsjon

Anti-korrupsjon legges ofte innunder området forretningsetikk. Årsaken til at det er trukket ut som et eget område i samfunnsansvarsarbeidet, er fordi Norsk Tipping som statlig selskap har ekstra høye forventninger fra eier og øvrige interessenter til hvordan selskapet jobber med akkurat dette området.

Målsetting

Norsk Tipping har en nullvisjon for tilfeller av interne misligheter og korrumperende atferd i tilknytning til virksomheten.

Arbeidet med anti-korrupsjon i Norsk Tipping dreier seg om å sette temaet på dagsorden på tvers av organisasjonen, og skape bevissthet rundt hvor det er risiko for å bli utsatt for korrupsjon. Alle selskapets prosesser er vurdert med hensyn til anti-korrupsjon. Kjennskap til og etterlevelse av interne og eksterne føringer anses å ha høyest risiko av selskapets identifiserte risikoområder. 

Det er viktig at medarbeidere er bevisste på hvordan man skal unngå å komme i slike situasjoner, og hvor man eventuelt kan varsle dersom man ser eller kommer opp i situasjoner som ikke er i tråd med selskapets etiske retningslinjer og retningslinje og rutiner for anti-korrupsjon og interne misligheter.

I 2017 ble et 10-punkts anti-korrupsjonsprogram implementert i virksomheten.
Retningslinjen med tilhørende rutiner og handlingsplaner omtales som selskapets antikorrupsjonsprogram og består av følgende tematiske områder:

 1. Styrende dokumenter (selskapets «mislighetspolicy»)
 2. Tone of the top (styret, toppledelsen og ledere)
 3. Mislighetsrisiko analyser (prosesser med iboende risiko for misligheter)
 4. Trening og opplæring (ansatte, ledere og nøkkelpersoner)
 5. Mislighetskontroller (revisjoner, analyser mm)
 6. Overvåkning og oppfølging (habilitet, verv mm)
 7. Bakgrunnsundersøkelser (due diligence, nøkkelpersoner og leverandører)
 8. Hendelsesoppfølging (avviksmøter, oppfølging av risiko, tips mm)
 9. Revurdering av risiko (endringer i risikofaktorer, nye risikoområder mm)
 10. Kontinuerlig forbedring (ledelsesvurdering, beste praksis)

 

Menneskerettigheter

Norsk Tipping har en global leverandørkjede som det er forventet at selskapet følger opp slik at det ikke begås menneskerettighetsbrudd i forbindelse med framstilling av varer og tjenester som benyttes i forbindelse med Norsk Tippings virksomhet.

Målsetting

Norsk Tippings mål er at menneskerettighetsbrudd ikke skal forekomme i verken egen virksomhet, eller i tilknytning til produksjon eller fremstilling av varer eller tjenester som skal benyttes i forbindelse med selskapets virksomhet.

Arbeidet med å forebygge brudd på menneskerettighetene tar utgangspunkt i risiko. Er det slik at en vare eller tjeneste selskapet ønsker å anskaffe anses å ha en høyere grad av risiko, må det tas forholdsregler i både anskaffelsesprosess og oppfølging. Ved høy risiko, må man følge opp at leverandørene opptrer i henhold til avtalen og respekterer menneskerettighetene.

Norsk Tipping handlet i 2017 varer og tjenester for cirka 1,3 milliarder kroner. Eksempler på hva selskapet handler inn er spillsystemer, IT infrastruktur, kommunikasjon, profesjonelle tjenester, ID- og betalingstjenester, markedsføringsmateriell og -tjenester, og tv-produksjon. Omtrent 80 prosent av selskapets innkjøp foretas hos norske leverandører.

Alle anskaffelser gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Avtaler inngås derfor etter forutgående konkurranse.

Selskapet mottok i 2017 én klage, men ble ikke ilagt sanksjon som følge av overtredelse av regelverket.

I tråd med pilar 2 i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, foretar selskapet jevnlige gjennomganger av planlagte anskaffelser for å avdekke om det foreligger risiko for menneskerettighetsbrudd.

I anskaffelser hvor det avdekkes potensielle risikofaktorer, sørges det for å redusere risiko i forbindelse med hvilke krav som stilles i kvalifiserings- og konkurransegrunnlag, i tillegg til at det legges opp til oppfølging av leverandørene i etterkant.

I de etiske retningslinjene som legges ved i alle avtaler, stiller selskapet krav til alle sine leverandører innenfor områder som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. Retningslinjene ble oppdatert i juni 2017. I oppdateringen ble blant annet næringslivets forpliktelser opp mot FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter tydeliggjort.

Selskapet etablerte i 2017 etiske retningslinjer for sponsor- og samarbeidsavtaler som krever at organisasjoner som har eller får avtaler med selskapet tar tak i områder som for eksempel menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, både i egen organisasjon og overfor internasjonale organer.

Miljø

Norsk Tipping har en relativt liten miljøbelastning sammenlignet med andre aktører i næringslivet. Men vår virksomhet, med det den medfører av energiforbruk, fly- og biltransport, avfall, vannforbruk, matsvinn, etc., har en miljøpåvirkning, og den er det forventet at vi kartlegger og håndterer.

Målsetting

Norsk Tipping skal jobbe for å redusere sin miljøpåvirkning.

For å håndtere selskapets miljøpåvirkning i tråd med interessentenes forventninger, har selskapet  valgt å iverksette en prosess for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er Norges mest brukte miljøsertifikat, med over 5 500 sertifiserte virksomheter.

I forbindelse med sertifiseringen foretas det en kartlegging av selskapets miljøpåvirkning både eksternt og internt (arbeidsmiljø), og man får på plass systemer for å håndtere og redusere sitt miljømessige fotavtrykk.

Norsk Tipping får sitt Miljøfyrtårn-sertifikat våren 2018, og forplikter seg med det å sette seg mål for sitt miljøarbeid, og å levere en klima- og miljørapport før 1. april hvert år.

Hvert tredje år må selskapet gjennom en resertifiseringsprosess for å kunne kalle seg Miljøfyrtårn i tre nye år.

Likestilling og mangfold

Bedrifter som speiler mangfoldet i samfunnet for øvrig, er godt rustet til å møte framtiden.

Norsk Tipping har satt likestilling og mangfold som fokusområder innenfor arbeidet med samfunnsansvar. Det betyr at selskapet ønsker å jobbe for like muligheter, uansett kjønn, etnisk bakgrunn, legning eller andre faktorer som bidrar til et mangfoldig samfunn og arbeidsliv.

Målsetting

En mer balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, gjennom blant annet å øke antall ansatte med innvandrerbakgrunn/to utenlandskfødte foreldre.

For å oppnå dette arbeides det systematisk med å øke kvinneandelen på mellomledernivå og i operative stillinger på medarbeidernivå. Det skal søkes aktivt etter kvinnelige kandidater internt ved ledige lederstillinger.

For at selskapets arbeidsstokk i større grad skal speile samfunnet for øvrig, stilles det krav til at kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn/to utenlandske foreldre kalles inn til førstegangsintervju.

Norsk Tipping tok i 2017 initiativ til å etablere et samarbeid med bedrifter i Mjøsregionen for å tilby innvandrere/flyktninger i området mulighet for arbeidspraksis og språkopplæring. Norsk Tipping har i samarbeid med IMDi Indre Øst sondert muligheten for et regionalt prosjekt rettet mot deltakere i introduksjonsprogrammet med medbragt kompetanse.  

Prosjektet har fått navnet «Muligheter med mangfold i Mjøsregionen» og har følgende hensikt:

Bidra til å videreutvikle potensielle arbeidstakere med fremmedkulturell bakgrunn, høy utdannelse og bosatt i Mjøsregionen, slik at de øker sine muligheter for fast, relevant jobb, primært i Innlandet.

Det er i 2018 søkt om midler til ansettelse av en prosjektleder, og programmet har en plan om oppstart i september 2018.

Arbeidsmiljø og helse

Norsk Tipping har identifisert helse som et område selskapet kan bidra litt ekstra positivt til samfunnsutviklingen.

Målsetting

Norsk Tipping ønsker å bidra til bedre helse for egne ansatte og befolkningen for øvrig.

Selskapets innsats for området starter med internt fokus på ansattes helse, og legger gjennom det grunnlaget for godt arbeidsmiljø.

Norsk Tipping ser også på om det er utfordringer innen folkehelse på landsbasis som selskapet har mulighet til å bidra til å løse.

Arbeidet med å bidra til god folkehelse ligger i kjernen av Norsk Tippings samfunnsoppdrag. Forebygging av avhengighet er ett av delmålene under bærekraftsmål 3, som selskapet ønsker å bidra til nå. Ansvarlig spillvirksomhet er den viktigste og høyest prioriterte oppgaven selskapet jobber med.

Back to top
X
Skriv ut