Skip to Content

Overskudd

 

Samfunnsbyggeren med nytt rekordoverskudd

Siden starten har Norsk Tippings spillere bidratt med over 140 milliarder til den norske frivilligheten.

Etablert på en tanke om å bidra til å gjenoppbygge det norske samfunnet etter krigen, har selskapet siden oppstarten i 1948 spilt en avgjørende rolle i å finansiere og legge til rette for den norske frivilligheten ved å tilby spill i ansvarlige former til det norske folk.

Det er vanskelig å forestille seg hvor mye det samlede totaloverskuddet på 143,5 milliarder kroner egentlig er, men grovt omregnet kan man si at det tilsvarer drøyt 280 000 ballbinger eller 28 millioner trompeter eller 20 000 redningsskøyter av det moderne slaget.

Fordeling av rekordoverskudd

2016 var det første året overskuddet oversteg 5 milliarder kroner, og stigningen fortsatte i 2017 til enda et rekordoverskudd. Hele 5, 251 milliarder kroner blir i 2018 fordelt til gode formål.

2017-overskuddet blir fordelt slik:

  • Tippenøkkelen: 4 715 mill.kr
  • Grasrotandelen: 455 mill.kr
  • Bingoentreprenørenes overskuddsformål: 66 mill.kr
  • Tiltak mot spilleavhengighet: 15 mill.kr
  • Sum disponert: 5 251 mill.kr

Hele overskuddet fra Norsk Tipping går til samfunnsnyttige formål, slik det er beskrevet i lov om pengespill, § 10.

Tippenøkkelen: Cirka 86 prosent av det totale overskuddet, går inn i den såkalte tippenøkkelen. Det er Stortinget som legger føringene for fordelingen. Av den totale summen som settes av til tippenøkkelen, blir 6,4 prosent generert til helseformål gjennom Extrastiftelsens prosjekter. Summen som er igjen fordeles mellom idrettsformål (64 prosent), kulturformål (18 prosent) og samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner (18 prosent). I overskuddet fra 2017 utgjør tippenøkkelen 4,715 milliarder kroner.

Grasrotandelen: Ordningen gir spillerne mulighet til å være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Fram til og med 31.12.17 ble et beløp tilsvarende fem prosent av grasrotgiverens spillinnsats generert til spillernes egne valgte mottakere. I 2017 utgjorde dette 455 millioner kroner.

18. desember ble det i statsråd bestemt at Grasrotandelen skulle økes for å bidra til å styrke frivillighetens kår.

Fra og med 01.01.18 ble derfor prosentsatsen økt fra fem til sju, noe som vil bidra til å styrke grasrotordningen med anslagsvis 160-200 millioner kroner per år. De heldige mottakerne av pengene er lag og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret. I 2017 var det registrert cirka 30 000 grasrotmottakere. Over én million av Norsk Tippings nær to millioner registrerte spillere har valgt seg en grasrotmottaker.

Bingoentreprenørenes overskuddsformål: Belago er Norsk Tippings spillterminaler plassert i bingohaller. En del av overskuddet fra disse skal gå til lokale formål. Formålene er de samme som bingohallens ordinære overskudd går til. I 2017 ble overskuddet fra Belago-automatene på 66 millioner kroner.

Tiltak mot spilleavhengighet: Regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer finansieres av spillemidler. Dette formålet blir tildelt 15 millioner kroner av Norsk Tippings overskudd fra 2017.

 

Totale driftsinntekter

34,9 mrd. kroner 

Premier til spillerne

27,1 mrd. kroner 

Netto spillinntekter*

7,8 mrd. kroner *Spillinntekter fratrukket premier

Drifts-kostnader untatt lønn

2,6 mrd. kroner

Overskudd til gode formål

5,3 mrd. kroner

 

Norsk Tippings verdiskapning

Siden 1948 har overskuddet fra Norsk Tipping blitt tildelt gode formål. Til sammen dreier dette seg om 143,5 milliarder kroner (prisjustert) som har kommet det norske samfunn og den norske frivilligheten til gode i 70 år.

Kravet til Norsk Tipping er at samfunnsoppdraget skal løses på en mest mulig kostnadseffektiv måte slik at mest mulig av selskapets omsetning skal gå tilbake til små og store organisasjoner og foreninger i hele vårt langstrakte land.

Til tross for at økende kompleksitet i selskapets spillportefølje og lansering av nye produkter de senere årene har påvirket kostnadsbildet, har selskapet gjennom den samme perioden redusert kostnadsandelen som måler forholdet mellom kostnader og netto spillinntekter fra 37,5 prosent i 2012 til 33,4 prosent i 2017. Dette er en klar indikasjon på at selskapet har lyktes med å effektivisere og forbedre driftsoperasjonen gjennom perioden, og samtidig evnet å prioritere nødvendig innovasjon og utvikling. Parallelt med dette har utbetalingene til overskuddsformålene steget.

Overskuddet fra Norsk Tipping disponeres og fordeles av Kulturdepartementet. Dette er midler som representerer en viktig verdi for norske lokalsamfunn, og bidrar til å stimulere til aktivitet og sosial utfoldelse. Lokale virksomheter leverer tjenester og produkter til anlegg som realiseres gjennom spillemidlene.

Tall oppgitt i millioner

Overskudd 2018 - Verdiskapning
VERDISKAPNING20172016
Netto inntekter *)78757730
Driftskostnader22262345
Lønnskostnader399383
Kapitalkostnader00
Overskudd til eier **)52514852
Tilbakeholdt verdi0150

*) Spillinntekter, finansinntekter og andre inntekter, fratrukket premier

**) Overskuddet fordeles av myndighetene basert på lov om pengespill

Back to top
X
Skriv ut